Умови надання телекомунікаційної послуги «Global.UA» ТОВ «T.P.Koмьюнікейшн»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цих Умовах надання телекомунікаційної послуги «Global.UA» терміни вживаються у такому значенні:

Абонент - особа, що уклала з Оператором Договір, в тому числі шляхом згоди з цими умовами надання послуги. Абонент отримує Послуги знеособлено.

Договір - правочин у письмовій (електронній) або усній формі, укладений між Абонентом та Оператором, за яким Оператор зобов’язується на замовлення Абонента надавати Послуги, а Абонент - їх оплачувати.

Інтернет-сайт - інтернет-ресурс Оператора, що розміщений за адресою www.global.ua.

Оператор ТОВ «T.P.Koмьюнікейшн», яке володіє власною Мережею та обслуговує її відповідно до отриманих у встановленому порядку ліцензій на здійснення діяльності з надання послуг фіксованого зв’язку, а також надає відповідні та інші телекомунікаційні послуги у порядку та у спосіб, що передбачені законодавством. Оператор включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗІ за № 824 від 11.07.2007 р.

Особовий рахунок - рахунок, що відкривається Абоненту у системі розрахунків Оператора для обліку нарахованих та сплачених за Послуги коштів.

Послуги Оператора (або Послуги) - телекомунікаційні послуги, які можуть надаватися Оператором.

Публічний аккаунт&raquo - це додатковий офіційний публічний канал зв’язку з аудиторією. Взаємодія з аудиторією через Публічний аккаунт здійснюється згідно з умовами використання сторінки тієї чи іншої соціальної мережі або месенджері в якій Публічний аккаунт Оператора зареєстрований. Оператор має такий офіційний Публічний аккаунт:

Facebook: https://www.facebook.com/TRCommunication.kiev/

Сторони / Сторона - сторони Договору Абонент та Оператор / будь-хто один з них.

Умови - ці умови надання телекомунікаційних послуг.

1.2. Умови розроблені та затверджені у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» № 1280-ГУ від 18.11.2003 р., «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 р., та «Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг», затверджених рішенням НКРЗІ № 624 від 29.11.2012 р.

1.3. Умови регулюють відносини з приводу надання Оператором будь-яких телекомунікаційних послуг та поширюються на усіх Абонентів.

1.5. Положення Умов визначаються Оператором самостійно у відповідності до чинного законодавства. Умови можуть бути змінені Оператором з обов'язковим повідомленням про це Абонентів на Інтернет-сайті. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Умов, такий Абонент зобов'язаний розірвати Договір у тижневий термін з моменту, коли він дізнався чи мав можливість дізнатися про зміну Умов. Не розірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними до Умов змінами.

1.6. Умови вступають в силу з моменту їх оприлюднення на Інтернет-сайті і діють до їх скасування Оператором. Умови поширюють свою дію на відносини з приводу отримання усіма Абонентами будь-яких Послуг Оператора незалежно від наявності у Договорі посилання на Умови.

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Послуги надаються Абонентам на підставі Договору, який укладається між Абонентом та Оператором.

2.2. Перед укладенням Договору, незалежно від його форми та змісту, Абонент має ознайомитися за допомогою Інтернет-сайту з інформацією, перелік якої наведено у п. 15 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 р.

2.3. Договір з Абонентом є публічним. Умови для Абонента передплаченого зв’язку є публічною пропозицією укласти Договір на умовах, викладених в Умовах. Договір з Абонентом передплаченого зв’язку складається з наступної сукупності документів: оприлюднених на Інтернет-сайті тексту Умов, Тарифів для Абонентів передплаченого зв’язку.

2.4. Договір з Абонентом укладається в усній формі у момент активації Послуги цим Абонентом. Для Активації Послуги споживачу необхідно завантажити додаток «GLOBAL.UA» з ресурсу GooglePlay, встановити додаток на свій кінцевий пристрій (смартфон, планшет), погодитись з офертою, виконати налаштування додатку з отриманням номеру від Оператора, після чого споживач стає Абонентом Оператора. Активація Послуги означає згоду Абонента з Умовами.

2.5. Послуги Абоненту надаються знеособлено. При цьому Абонентом (стороною Договору) вважається особа, яка фізично володіє кінцевим пристроєм з активованою Послугою на законних підставах.

2.6. Надання Послуги розпочинається негайно з моменту укладення Договору.

2.7. З моменту Активації Послуги Абонентом він несе відповідальність за будь-які дії, які можуть відбутися з її використанням (зокрема, незаконне користування зловмисниками, здійснення помилкових дзвінків тощо).

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА

3.1. Абонент зобов'язаний:

3.1.1. не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуг іншим Абонентам;

3.1.3. не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори або такі, що належать іншим особам;

3.1.4. не здійснювати зловмисні виклики;

3.1.6. при замовленні та отриманні Послуг використовувати лише офіційний додаток «Global.UA», користуватися додатком у відповідності до опису до нього;

3.1.7. не виконувати модернізацію та/або програмування додатку «Global.UA», що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію Послуг або на функціонування мережевого обладнання Оператора;

3.1.8. не допускати використання Послуг для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, не допускати використання Послуг на комерційній основі для надання телекомунікаційних послуг третім особам та дотримуватися інших обмежень у користуванні Послугами, що передбачені Умовами та законодавством;

3.2. Абонент має право:

3.2.1. на державний захист своїх прав;

3.2.2. на вільний доступ до Послуг;

3.2.3. на безпеку Послуг;

3.2.5. на безоплатне отримання від Оператора через сайт або інші електронні канали комунікації вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг;

3.2.6. на відмову від оплати Послуги, яку він не замовляв;

3.2.9. на збереження телефонного номеру, присвоєного Абоненту Оператором у разі невикористання Послуг протягом трьох місяців;

3.2.10. своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості;

3.2.11. на повернення Оператором невикористаної частини коштів у разі відмови Абонента від попередньо оплачених Послуг у випадках і в порядку передбаченому Умовами, Договором або законодавством;

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

4.1. Оператор зобов'язаний:

4.1.1. провадити діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів;

4.1.4. здійснювати на вимогу Абонента протягом одного місяця після останнього користування Послугою, за письмовим зверненням Абонента, повернення невикористаних з Особового рахунка коштів у разі припинення дії Договору в порядку, встановленому Оператором та чинним законодавством. Кошти повертаються через банківську установу України, визначену Оператором;

4.1.5. надавати Абоненту безоплатну консультаційну допомогу з питань замовлення та отримання Послуг шляхом забезпечення доступу до інформаційних служб;

4.1.6. вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до телекомунікаційних мереж та інформації, що передається ними;

4.1.7. оприлюднювати інформацію про якість Послуг відповідно до законодавства;

4.1.8. зберігати записи про надані Послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані Послуги в порядку, встановленому Оператором;

4.1.9. при наданні Послуг телефонії забезпечити з'єднання на замовлення Абонента з будь-яким абонентом телекомунікаційної мережі загального користування;

4.1.10. обмежувати можливість отримання Абонентом Послуг у разі відсутності коштів на Особовому рахунку або досягнення Граничної суми шляхом тимчасового припинення надання Послуг;

4.1.11. стягувати плату за фактичний час отримання Абонентом Послуг;

4.1.13. вести достовірний облік обсягу та вартості наданих Абоненту Послуг;

4.1.14. забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасного повідомлення Абонента про їх зміну;

4.1.15. вживати відповідно до законодавства заходи із забезпечення таємниці телефонних розмов чи іншої інформації, що передається Мережею, конфіденційності інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв;

4.1.16. приймати від Абонента звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

4.2. Оператор має право:

4.2.1. на провадження діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства;

4.2.2. на присвоєння телефонних номерів Абонентам у межах виділеного номерного ресурсу та задіяння персональних номерів у порядку, встановленому НКРЗІ;

4.2.3. на визначення порядку та умов підключення до мережі, оплати і форми розрахунків за Послуги;

4.2.5. вносити зміни в Умови, тарифи та умови надання Послуг;

4.2.6. без додаткового письмового погодження з Абонентом використовувати та обробляти інформацію про Абонента та надані йому Послуги, в тому числі про обсяги отриманих Послуг, їх тривалість, вартість, прострочену заборгованість, зміст, маршрути передавання тощо (зокрема, для обслуговування Абонента, формування його коефіцієнта телекомунікаційної поведінки, виявлення, встановлення та фіксування порушень маршрутизації трафіку, інших порушень у сфері телекомунікацій), а також передавати таку інформацію третім особам в межах та на підставі чинного законодавства України;

4.2.7. призупиняти, обмежувати, припиняти надання Послуг у випадках, передбачених Умовами, Договором та/або законодавством, зокрема, у разі якщо Абонент не користується послугами протягом трьох місяців;

4.2.10. припинити Договір з Абонентом у випадках та порядку, визначеному Умовами, Договором та/або законодавством.

  1. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ІНФОРМУВАННЯ АБОНЕНТІВ

5.1. Про зміну Умов Абонент інформується шляхом публікації нової редакції Умов на Інтернет-сайті і розміщення на цьому ж ресурсі відповідного повідомлення про здійснену зміну Умов не пізніше ніж за 7 днів до застосування змін. Крім того, інформування про зміну Умов може здійснюватися також шляхом розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації.

5.2. Про отримані Послуги Абонент інформується за допомогою додатка «Global.UA» на постійній основі.

5.4. Про перерви у роботі Мережі під час проведення планових ремонтних, профілактичних та інших робіт, про аварії на Мережі та орієнтовні строки відновлення надання Послуг, а також про умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану Абонент інформується на Інтернет-сайті. Додатково інформування про орієнтовні строки усунення аварій на Мережі може здійснюватися шляхом розміщення відповідного оголошення у регіональних або загальнонаціональних засобах масової інформації (залежно від масштабу аварії), якщо є підстави вважати, що пошкодження Мережі не буде усунуто протягом однієї доби. Інформування про проведення капітальних, профілактичних чи інших робіт здійснюється щонайменше за 10 робочих днів до їх проведення.

5.8. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження, банківських або податкових реквізитів Оператора, Абонент інформується шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

  1. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

6.1. При користуванні Послугами Оператора (у тому числі Контент- послугами) Абоненту забороняється:

6.1.1. обмежувати іншим Абонентам доступ до Мережі Оператора або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами;

6.1.2. проводити розсилку Спаму, рекламних, інформаційних та інших матеріалів, крім випадків, коли адресати згодні отримати ці матеріали;

6.1.3. проводити самовільне (несанкціоноване) проникнення в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі Оператора, а також здійснювати будь-які інші дії, які тягнуть за собою порушення її роботи, маючи на увазі дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність;

6.1.4. використовувати Мережу для здійснення незаконних дій, а також таких дій, що порушують громадський порядок, посягають на честь та гідність громадян і організацій або викликають їх скарги;

6.1.5. допускати зловживання, пов'язані з порушенням правил маршрутизації або зловживати будь-яким іншим чином Послугами Оператора;

6.1.8. використовувати Послугу на комерційній основі для надання телекомунікаційних послуг третім особам.

6.2. Оператор залишає за собою право відмовити Абоненту в пересиланні інформації або видалити зі своїх серверів будь-яку інформацію та матеріали повністю чи частково, якщо вони порушують законодавство України або ці Умови.

6.3. Оператор має право визначати окремі обмеження в умовах надання Послуг. Інформація про такі обмеження розміщується на Інтернет-сайті.

  1. ТАРИФИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Тарифи на Послуги встановлюються Оператором самостійно.

7.4. Послуги Абоненту надаються на умовах попередньої оплати.

7.6. Розрахунки за Послуги здійснюються шляхом поповнення Особового рахунку за допомогою додатка «Global.UA» та іншими визначеними Оператором на Інтернет-сайті способами.

7.7. Моментом оплати Послуг Оператора Абонентом розуміється момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок Оператора.

7.11. Повернення Абоненту коштів внаслідок ненадання Послуг, надання Послуг неналежної якості, а також у інших спірних випадках здійснюється Оператором після розгляду звернення Абонента на повернення коштів. У разі згоди Оператора, повернення коштів Абоненту повинне бути здійснене у 30-денний строк через банківську установу, визначену Оператором чи з використанням фінансових послуг, які надаються відповідно до вимог законодавства про платіжні системи та переказ коштів, з урахуванням застережень визначених абзацами 12, 13 пункту 76 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених Постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 року. У разі незгоди Оператора повернути кошти, спір про повернення коштів може бути вирішено у судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. За неналежне виконання або невиконання Умов та Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства, Договору та Умов (у тому числі, у формі відшкодування збитків). Зокрема, Абонент несе відповідальність відповідно до пункту 37 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 р., а Оператор відповідно до пункту 40 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 р.

  1. ТИМЧАСОВЕ ПРИПИНЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

9.1. Надання Послуг може бути обмежене або тимчасово припинене у наступних випадках:

9.1.1. у разі порушення Абонентом встановлених Умовами обмежень при користуванні Послугами. Надання Послуг у такому випадку обмежується або тимчасово припиняється на період до усунення Абонентом виявлених Оператором порушень;

9.1.2. у разі виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження Мережі, капітальних, профілактичних, ремонтних, планових або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг. Надання Послуг у такому випадку обмежується або тимчасово припиняється на період проведення відповідних робіт;

9.1.3. у разі закінчення коштів на Особовому рахунку. Надання Послуг у такому випадку обмежується або тимчасово припиняється до моменту поповнення Абонентом свого Особового рахунку;

9.1.4. у разі некористування Абонентом протягом 3 місяців Послугами;

9.1.5. при відсутності технічної можливості продовження надання Послуг, зокрема, внаслідок випадку, непереборної сили або істотної зміни обставин. У таких випадках надання Послуг обмежується або призупиняється до моменту припинення дії обставин, які викликали обмеження або тимчасове припинення надання Послуг;

9.1.6. у разі виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного стану, а також у інших випадках, передбачених законодавством або Договором. У таких випадках надання Послуг може обмежуватися або призупинятися до моменту припинення дії обставин, які викликали обмеження або тимчасове припинення надання Послуг.

9.2. Надання Послуг може бути припинено у наступних випадках:

9.2.1. у разі порушення Абонентом встановлених Умовами обмежень при користуванні Послугами;

9.2.2. у разі, якщо Абонент, якому надання Послуг було обмежено або тимчасово припинено внаслідок відсутності оплати (або у зв’язку з некористуванням Послугами), не поповнить свій Особовий рахунок протягом трьох місяців з моменту зазначеного обмеження або тимчасового припинення надання Послуг (якщо умовами Тарифного плану не буде визначено інший строк);

9.2.4. у разі, якщо Оператор протягом 60 днів не зможе відновити надання Послуг, надання яких було обмежено або тимчасово припинено внаслідок випадку, дії непереборної сили, істотної зміни обставин або інших обставин, передбачених законодавством або Договором;

9.2.5. з інших підстав, передбачених у Договорі, Умовах або законодавстві.

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

10.1. Договір вважається укладеним у момент, визначений розділом «Порядок укладання Договору» Умов та діє протягом 50 років, якщо у Договорі не вказано інше.

10.2. Договір припиняє свою дію:

10.2.1. при закінченні строку дії Договору;

10.2.2. у момент припинення надання Оператором усіх Послуг за Договором;

10.2.3. з ініціативи Абонента. При цьому Абонент повинен оформити та подати Оператору відповідну заяву про розірвання Договору шляхом надсилання її на поштову адресу Оператора за адресою mobi@global.ua;

10.2.4. внаслідок анулювання, недійсності, закінчення строку дії ліцензії на відповідний вид діяльності у сфері телекомунікацій (у разі, якщо це перешкоджає подальшому наданню усіх Послуг за Договором).

10.3. У разі припинення дії Договору Сторони здійснюють взаємні розрахунки у порядку, визначеному Умовами.

10.4. Припинення дії Договору не означає припинення дії згоди Абонента на обробку персональних даних.

  1. ІНШІ УМОВИ

11.1. Згідно із законодавством про телекомунікації та звернення громадян, а також відповідно до цих Умов, у разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Оператора електронними каналами з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім'я та прізвище, а також адресу, на яку необхідно надати відповідь на заяву. Оператор, отримавши письмову заяву, повинен її розглянути і у 30-денний строк надати письмову (або у формі, у якій просить Абонент) відповідь. У разі, якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчинити певні дії, Оператор, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадку, коли з суті прохання чи вимоги не слідує необхідність повідомлення Абонента про задоволення прохання чи вимоги.

11.2. Абонент самостійно відповідає за всі наслідки при викраденні у нього кінцевого пристрою з Ініційованою Послугою.

11.3. Абонент вважається таким, що не надав свою згоду на опублікування у призначених до оприлюднення телефонних довідниках інформації про своє прізвище, ім’я та по батькові, адресу та номер телефону, якщо не подав Оператору відповідну письмову заяву.

11.4. У відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» Абонент надає свою необмежену строком згоду на оброблення та внесення до спеціальної бази персональних даних про Абонента, що містяться у Договорі, а також на передачу (у тому числі до інших країн) інформації з такої спеціальної бази персональних даних третім особам у відповідності з чинним законодавством. Зазначені в цьому пункті дії можуть бути здійснені для цілей належного обслуговування Абонента та виконання Договору, зокрема, але не виключно, для: належної і якісної експлуатації та обслуговування телекомунікаційної мережі, представництва інтересів Оператора третіми особами в органах державної влади і місцевого самоврядування, здійснення поштових відправлень й інформаційних розсилок Абонентам/споживачам тощо. Оператор не здійснює зберігання та/чи оброблення персональних даних Абонентів, оскільки такі Абоненти не передають Оператору свої персональні дані для отримання Послуг.

11.5. Спори, що можуть виникнути між Сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору і які Сторони не змогли врегулювати шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

  1. КОНТАКТИ

12.1. Контакти Оператора:

ТОВ «T.P.Koмьюнікейшн»

Місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Московська, 24, кв. 47

ЄДРПОУ 25291464

р/р 2600678633 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Києва,

МФО 380805

ІПН 252914626101

тел. факс: (044) 3000994

поштова адреса: 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 17-А

Електронна адреса: mobi@global.ua

12.2. Контакти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації:

Контактний телефон НКРЗІ: (044) 278 9793

Поштова адреса НКРЗІ: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

E-mail НКРЗІ: office@nkrzi.gov.ua